© www.orthodoxes-kloster-maria-schutz.at

Ιερά Μονή Αγίας Σκέπης και του

Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου

στην Αυστρία

Ιερά Μονή Αγίας Σκέπης και του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Αυστρία

Απολυτίκια

Αγία Σκέπη

Ημερομηνία εορτής: 1η Οκτωβρίου. Ήχος α’. Της Ερήμου πολίτης. Της Σκέπης σου Παρθένε, αvuμνούμεν τάς χάριτας, ην ως φωτοφόρον νεφέλην, εφαπλοίς υπέρ έννοιαν, και σκέπεις τον λαόν σου νοερώς, εκ πάσης των εχθρών επιβουλής. Σε γαρ σκέπην και προστάτιν και βοηθόν, κεκτήμεθα βοώντές σοι· Δόξα τοις μεγαλείοις σου Αγνή, δόξα τη θεία Σκέπη σου, δόξα τη πρός ημάς σου, προμηθεία Άχραντε.

Άγιος

Παΐσιος

Ημερομηνία εορτής: 12 Ιουλίου. Ήχος πλ. α ́. Τον Συνάναρχον Λόγον. Της ενθέου αγάπης το πυρ δεξάμενος, υπερβαλλούση ασκήσει εδόθης όλος Θεώ και παράκλησις πολλών ανθρώπων γέγονας, λόγοις θείοις νουθετών, προσευχαίς θαυματουργών, Παΐσιε θεοφόρε, και νυν πρεσβεύεις απαύστως υπέρ παντός του κόσμου, Όσιε.

Άγιος

Βαρθολομαίος

Ημερομηνία εορτής: 11 Ιουνίου. Ήχος γ’. Θείας πίστεως. Απόστολε Άγιε Βαρθολομαίε, πρέσβευε των ελεήμονι Θεώ, ίνα πταισμάτων άφεσιν παράσχη ταις ψυχαίς ημών.

Άγιος

Αρσένιος

Ημερομηνία εορτής: 10 Νοεμβρίου. Ήχος γ’. Θείας πίστεως. Βίον ένθεον, καλώς ανύσας, σκεύος τίμιον του Παρακλήτου, ανεδείχθης θεοφόρε Αρσένιε, και των θαυμάτων την χάριν δεξάμενος, πάσι παρέχεις ταχείαν βοήθειαν, πάτερ Όσιε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

Άγιος Λιβόριος

Ημερομηνία εορτής: 23 Ιουλίου. Ήχος πλ. δ’. Ταις των δακρύων. Ιεραρχών η καλλονή, της Εσπερίας εξαίρετον εγκαλλώπισμα. Σύ δαιμονώντων ιατρός και ασθενούντων εν θαύμασιν αναδέδειξαι, Λιβόριε θαυματουργέ, την οικουμένην πάσαν εξέπληξας έργοις και λόγοις σου, πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ σωθήναι τας ψυχάς ημών.

Αγιορείτες Πατέρες

Ημερομηνία εορτής: την Κυριακή μετά των Αγίων Πάντων. Ήχος α’. Της Ερήμου πολίτης. Τους του Άθω Πατέρας, και Αγγέλους εν σώματι, Ομολογητάς και Οσίους, Ιεράρχας και Μάρτυρας, τιμήσωμεν εν ύμνοις και ωδαίς, μιμούμενοι αυτών τας αρετάς, η του Ὅρους πληθύς πάσα των Μοναστών, κραυγάζοντες ομοφώνως. Δόξα τω στεφανώσαντι υμάς. Δόξα τω αγιάσαντι. Δόξα τω εν κινδύνοις ημών, υμάς προστάτας δείξαντι.
Θαυματουργές Εικόνες Ημερομηνία εορτής: Καζάνσκαγια 08. Ιουλίου, Ακένωτον Ποτήριον 05. Μα‘ί‘ου, Πορταίτισσα 01. Οκτωμβρίου και Δευτέρα μετά το Πάσχα, Παντάνασσα 28. Οκτωβρίου, Παραμυθία 21. Ιανουαρίου, Άξιον Εστίν 11. Ιουνίου. Ήχος Βαρύς. Θαύμα Θαυμάτων και κλέος της Μονής σου, Καζάνσκαγια Πανύμνητε, της Ορθοδοξίας προστάτης, Ακένωτον Ποτήριον ναρκομανών η λύτρωσις. Κτιτόρισσα ημών Πορταίτισσα και καρκινοπαθών ιατρός Παντάνασσα, Παραμυθία η χαρά ημών και Άξιον Εστίν η βοήθεια.

Άγιοι Ραφαήλ, Νικόλαος και Ειρήνη

Ημερομηνία εορτής: 2 ημέρες μετά το Άγιο Πάσχα. Ήχος α’. Της Ερήμου πολίτης. Εν Λέσβω αθλήσαντες, υπέρ Χριστού του Θεού, αυτην ηγιάσατε τη των λειψάνων υμών, ευρέσει μακάριοι. Όθεν υμάς τιμώμεν, Ραφαήλ θεοφόρε, άμα συν Νικολάω και παρθένω Ειρήνη, ως θείους ημών προστάτας, και πρέσβεις προς Κύριον.

Άγιος Απόστολος Ανδρέας

Ημερομηνία εορτής: 30. Νοεμβρίου. Ήχος α’. Της Ερήμου πολίτης. Ως των Αποστόλων Πρωτόκλητος, και του Κορυφαίου αυτάδελφος, τω Δεσπότη των όλων Ανδρέα ικέτευε, ειρήνην τη οικουμένη δωρήσασθαι, και ταις ψυχαίς ημών το μέγα έλεος.

Άγιος Μαρτίνος

Ημερομηνία εορτής: 11. Νοεμβρίου. Ήχος γ‘. Θείας Πίστεως. Έργοις έλαμψας ως ελεήμων συ ει το καύχημα της Πανονίας, και την Γαλλίαν συ εφώτισας Άγιε, συ την αγάπην προς αλλήλους εβίωσας, των μοναζώντων πατήρ και διδάσκαλος, Μαρτίνε ένδοξε Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

Τιμίας Εσθήτος και Ζώνης Της Θεοτόκου

Ημερομηνία εορτής: 31. Αυγούστου. Ήχος πλ. δ’. Ταις των δακρύων. Θεοτόκε αειπάρθενε, των ανθρώπων η σκέπη, Εσθήτα και Ζώνην του αχράντου σου σώματος, κραταιάν τη πόλει σου περιβολήν εδωρήσω, τω ασπόρω τόκω σου άφθαρτα διαμείναντα· επι σοί γαρ και φύσις καινοτομείται και χρόνος· διο δυσωπούμεν σε, ειρήνην τη οικουμένη δωρήσασθαι, και ταις ψυχαίς ημών το μέγα έλεος.